راهکارهای جامع :

در این بخش زنجیره‏ای از خدمات و فناوری‏های مختلف به صورت یکپارچه و جامع برای حل یک چالش و یا نیاز واقعی ارائه خواهد شد. در واقع در این بخش تنها فناوری ارائه نمی‏شود، بلکه هدف رفع نیاز است، ممکن است مجموعه‏ای از فناوری‏ها و خدمات مورد استفاده قرار گیرد و تیم‏های استارت‏آپی می‏بایست در کنار یکدیگر و به صورت هماهنگ با مدیریت و پشتیبانی مرکز آما به حل چالش و رفع نیاز بپردازند.

آب و انرژی در صنعت

آب و انرژی در ساختمان

آب و انرژی در کشاورزی

مدیریت پسماند

تولید آب

تولید انرژی

مقالات